Fågelsträcket

Spänningsroman som utspelar sig på och kring Stora alvaret.

 

Passa på!

Slut på förlaget!

Få boken signerad och skickad direkt från förattaren.

Skicka ett mejl!

 

Copyright © All Rights Reserved.

Fågelsträcket i Kalmarsund

En ejderflock passerar norrut genom Kalmarsund utanför Stora Rör.

Rapporter från fågelsträcket i Kalmarsund

Senaste rapporterna från obsplatsen (eBird).

Senaste rapporterna från obsplatsen (Artportalen).

Visar observationer från Stora Rör den senaste tiden.

 

Observationer från obsplatsen 2015, 2016 och 2017. En kort resumé.

(Se längre ned på sidan).

De flesta observationer finns redovisade på eBird eller på Artportalen (i något fall publicerat på annat håll). Observera att många observationer av rariteter efterhand görs osynliga på Artportalen av den lokala rapportkommittén. Det gäller observationer som rapportkommittén inte tror på (”inte anser är validerade”), eller där observatören eller observatörerna inte ansett det viktigt att lämna utförlig dokumentation om observationen. Eftersom fågelobservationer från Öland inte räknas om de inte rapporteras i den statskontrollerade Artportalen (utan t.ex. i eBird eller på någon annan plats) så medtages inte heller observationer av vanligare arter (exempelvis sträcksummor) i rapportkommitténs årliga publikationer av ”fåglar på Öland år xxxx”. I dessa årsrapporter ingår endast sådant som rapporterats på Artportalen.

 

Äldre publicerade rapporter.

Aulén, G. & Wahlström, K. 1974. Fågelsträcket genom Kalmarsund 1964–1967. Vår Fågelvärld 33, 286–292. [The migration through Kalmar Sound in 1964–1967: In Swedish with English summary.]

http://www.access.ottenby.se/meddelanden/reports/66.pdf

 

Blomqvist, S. & Lindholm, C.-G. 1976. Fågelsträcket genom Kalmarsund 1968–1971. Vår Fågelvärld 35, 36–42. [The visible migration through Kalmar Sound during 1968 to 1971: In Swedish with English summary.]

http://www.access.ottenby.se/meddelanden/reports/70.pdf

 

Edberg, R. 1965. Fågelsträcket genom Kalmarsund 1961. Vår Fågelvärld 24, 97–106. [Migration through the Kalmar Sound in 1961: In Swedish with English summary.]

http://www.access.ottenby.se/meddelanden/reports/44.pdf

 

Edberg, R. 1961. Fågelsträcket genom Kalmarsund 1960. Vår Fågelvärld 20, 47–57. [The migration through the Kalmar Sound in 1960: In Swedish with English summary.]

http://www.access.ottenby.se/meddelanden/reports/29.pdf

 

Edberg, R. 1960. Fågelsträcket genom Kalmarsund 1958 och 1959. Vår Fågelvärld 19, 19–30. [The bird migration through the Kalmar Sound in 1958 and 1959: In Swedish with English summary.]

http://www.access.ottenby.se/meddelanden/reports/27.pdf

 

Pettersson, J. 1981. Ejderns Somateria mollissima vår- och höststräck längs Ölands kuster. Proceedings 2nd Nordic Congress of Ornithology 1979, pp. 79–84. [The spring and autumn migration of Eiders Somateria mollissima along the coasts of Öland, southeast Sweden: In Swedish with English summary.]

 

Rodebrand, S. 1972. Fågelsträcket genom Kalmarsund 1962 och 1963. Vår Fågelvärld 31, 247–251. [The migration through Kalmar Sound in 1962 and 1963: In Swedish with English summary.]

http://www.access.ottenby.se/meddelanden/reports/59.pdf

 

Rodebrand, S. 1972. Fågelräkningarna i Kalmarsund. Verksamheten våren 1972. Calidris 1,2: 9-14.

 

Rodebrand, S. 1972. Fågelräkningarna i Kalmarsund. Verksamheten sommaren 1972. Calidris 1,3: 5-9.

 

Rodebrand, S. 1972. Fågelräkningarna i Kalmarsund. Verksamheten hösten 1972. Calidris 1,4: 17-22.

 

Rodebrand, S. 1976. Fågelsträcket genom Kalmarsund 1972. Vår Fågelvärld 35, 126–129. [The visible migration through Kalmar Sound in 1972: In Swedish with English summary.]

http://www.access.ottenby.se/meddelanden/reports/71.pdf

 

Observationer från obsplatsen 2015. En kort resumé.

 

De första ejdrarna passerade norrut 3-4 mars och från den 8e blev sträcket mer regelbundet. Vädret bidrog till att det aldrig blev några anmärkningsvärda sträckdagar (toppnotering med 7873 per timme den 29 mars). Samma sak gällde för de allra flesta arter under hela året. Ett utspritt sträck utan större koncentrationer (sjöorre max 1254 per timme den 29e juli, fisk-/silvertärna 311 29e april och 295 19e augusti, samt strandskata 276 28 april). Få lyckade häckningar av labbar i nordost med förde att det endast gjordes enstaka observationer av fjällabb (17e augusti) och bredstjärtad labb (8e november). Relativt svaga kalluftsinbrott och få dagar med hårda ostvindar medförde även att siffror för arter som dvärgmås och alfågel blev låga – långt ifrån förra årets.

 

En del rariteter blev registrerade:

Spetsbergsgås: 1 ex 9e mars och 17 ex 16e november.

Praktejder: Totalt 18 observationer, 9 på våren och 9 på hösten. (8/3, 17/3, 29/3 (2), 4/4, 9/4, 11/4 (2) och 22/4, resp. 28/9, 3/10 (2), 5/10, 7/10, 11/10, 12/10, 28/10 och 30/10.)

Alförrädare: En hona och lite senare en hane den 28e oktober.

Amerikansk sjöorre: En hane 10e april.

Svartnäbbad islom: En vardera 16e mars och 6e april.

Vitnäbbad islom: Sammanlagt 7 vara 2 tillsammans mot söder 22a februari. Övriga: 3/5, 17/9, 16/10, 3/11 och 10/11.

Svarthalsad dopping: En i sommardräkt 2a september.

Havssula: Gamla fåglar 3/5 och 29e juli.

Röd glada: Summa nio noteringar varav tre förbiflygande och sex som flög över sundet till fastlandet: 1/1, 15/3, 10/4, 13/4, 18/4, 29/4, 7/5, 6/10 och 7/12.

Tereksnäppa: En den 28e juli.

Bredstjärtad labb: En årsunge passerade söderut 8/11.

Fjällabb: En årsunge passerade söderut 17/8.

Kaspisk trut: Två noteringar: En 2k 17/5 och en 1k 20/11.

Vittrut: En 2k 13e april och en adult 8e november.

Tretåig mås: Endast fem noterade: 11/11, 12/11, 17/11, 20/11 och 7/12.

Forsärla: Två noteringar: 26/9 och 19/10.

 

Obervationer från obsplatsen 2016. En kort resumé.

 

Det har funnits observatörer vid obsplatsen under säsong (ca 10 mars – 10 november), hittills i år i genomsnitt 3-4 dagar i veckan. Bevakningen har varierat mellan 1 och 17 personer (i snitt 3) och oftast varat 2-4 morgontimmar. Totalt rapporterades 185 fågelarter från lokalen under året. (Ebird och Artportalen).

 

Vid mitten av mars började ejdrarna komma igång för att kulminera med siffror runt 5000/timme de sista dagarna i mars, samt i en ny stöt runt 7/4. Ejdrarna var under våren ovanligt svåra att räkna flera dagar eftersom många flockar flög långt in över land i den friska sydvästliga medvinden. Av mer koncentrerat sträck kan även nämnas några dagar i början av maj med över 500 fisk-/silvertärnor per timme (toppnotering 1/5 med 788/timme). Många vårar, men inte alla, koncentreras sträcket av prutgäss till någon eller några få dagar i slutet av maj och kan då bjuda på ett magnifikt skådespel. I år passerade de flesta prutgässen 28/5 då omkring 50000 flög norrut genom Kalmarsund, medan bara några få tusen tvärade över ön eller passerade öster om södra udden. Fåglarna kunde räknas både i Blekinge, på olika platser i Kalmarsund och längre mot nordost i Finska viken (47350 förbi Söderskär). Under resan blandades flockarna när de rastade på vattnet, bl.a. söder om Hornsudden där fler och fler landade och senare lyfte i några få jätteflockar när de drog vidare. Vid Stora Rör räknades när sträcket var som mest intensivt drygt 13000 i timmen.

Höststräcket inleddes med bra siffror för fisk-/silvertärnor med maximum 11/8 (1041/timme). Några dagar kring mitten av september uppträdde sjöorrarna talrikt, med som mest 823/timme den 17e. Ett väderomslag till ihållande nordostliga vindar i början av oktober medförde ett intensivt sträck av många arter. Bland annat med höga siffror för bläsand (som mest 718/timme 5/10) och ejder (som mest 7040 per timme 3/10). Totalt 9490 alfåglar passerade söderut under drygt sex morgon timmar 25/10 och rekordartade 1145 tordmular under nästan fem morgontimmar 30/10.

 

En del rariteter blev registrerade:

Spetsbergsgås: 1 ex 12/10.

Rödhalsad gås: 1 ex 29/10.

Praktejder: Från obsplatsen noterades sex hannar under våren: 22/3, 2 olika 23/3, 25/3, 3/4, och 4/4, På hösten passerade hannar 2/10, 4/10 (2 olika), 5/10 (2 olika), 25/10 och 29/10.

Alförrädare: En hanne flög söderut 13/1.

Vitnäbbad islom: 1 ungfågel söderut 25/10.

Röd glada: Fåglar som passerat över sundet har noterats 7/4, 3/5, 3/6 och 17/11. Dessutom ses regelbundet röda glador in över Öland både söder och norr om obsplatsen. Sannolikt häckar mer än ett par i regionen.

Aftonfalk: En gammal hane korsade 17/5 Kalmarsund mot fastlandet strax söder obsplatsen.

Bredstjärtad labb: Två ungfåglar mot söder 3/10, och enstaka 8/10, 22/10 och 27/11.

Fjällabb: En ettårig av mörk fas passerade norrut 31/5. Två årsungar passerade söderut på kvällen 28/8, och en ytterligare 21/9.

Kaspisk trut: En mot norr 25/9 och 3 mot söder 29/9. Dessutom ungfåglar 12/10 och 27/10.

Svarthuvad mås: En gammal fågel passerade söderut 1/7.

Tretåig mås: Enstaka ungfåglar 20/10, 24/10, 25/10, 4/11, 11/11 och 26/11. Dessutom 16 unga (varav 9 i en flock) den 10/11.

Lunnefågel: 1 mot söder med tordmular 30/10.

Berguv: En stor uggla upptäcktes 20/4 flygande norrut utmed södra delen av Revsudden och tappades bort nära land. Lite senare återupptäcktes den något längre norrut och var då på väg över Kalmarsund. Nu i bättre ljus gick det att se att det var en berguv som nådde land i skogen söder om Ekerum. Ett av mycket få ölandsfynd, men inte den första som passerat över Kalmarsund vid Stora Rör.

Kungsfiskare: En fiskade utmed stranden vid obsplatsen 12/9.

Forsärla: En ung rastade 20/10.

Strömstare: En födosökte i strandkanten framför obsplatsen 31/10.

Brandkronad kungsfågel: En fågel sågs och hördes 25/4 sjunga i trädgårdarna bakom obsplatsen.

 

Obervationer från obsplatsen 2017. En kort resumé.

Det har funnits observatörer vid obsplatsen under säsong (ca 10 mars – 10 november) i samma omfattning som förra året, dvs i genomsnitt 3-4 dagar i veckan (tätare under högsäsong). Bevakningen har varierat mellan 1 och 17 personer (i snitt 3) och oftast varat 2-4 morgontimmar. Totalt rapporterades 186 fågelarter från lokalen under året – en mer än i fjol. (Ebird och Artportalen).

Vid mitten av mars började ejdrarna komma igång och större delen passerade redan under mars. Dagssummor på över tio tusen noterades bara två dagar vid månadsskiftet mot april. Av mer koncentrerat sträck kan nämnas några dagar i slutet av april till 9e maj med mycket fisk-/silvertärnor -som flest 6491 passerande den 6e.

Höststräcket var i år mycket utspritt med få dagar med höga siffror. Noterbart var ändå 2432 sjöorrar per timme 9/8, och (för Kalmarsund) bra drag på kärrsnäppor 7-10/8 med 2238 räknade. Höstens kanske bästa sträckdag inföll 5/9 med bl.a. 2780 bläsänder, 650 stjärtänder, 1592 krickor, 978 svärtor, 6685 sjöorrar, 26 kustlabbar och 164 dvärgmåsar.

En del rariteter observerades:

Rödhalsad gås: 1 ex 12/5.

Praktejder: Från obsplatsen noterades sex hannar under våren: 2 olika 14/3, 30/3, 31/3, 9/4, och 9/5. På hösten passerade hannar 25/9, 2/10, 6/10, och 23/10 (3 olika).

Svartnäbbad islom: En mot söder 12/11.

Vitnäbbad islom: 6 observerade: 19/4, 4/5, 25/9, 10/10 och 2 tillsammans 17/10.

Ägretthäger: Enstaka fåglar 3/4 och 6/4. Mindre flockar med 6 ex. 7/9 och 5 ex. 24/9.

Stäppörn: Ett exemplar 14/5.

Röd glada: Fortsätter att öka i antal. I år totalt 15 observationer av sträckande fåglar.

Brun glada: Enstaka noterade 9/7 och 7/9.

Bredstjärtad labb: En adult mot söder 17/9 och samma dag 3 unga som först passerade söderut men vände och flög tillbaka mot norr.

Fjällabb: Ungfåglar 1 ex. 21/8, 4 ex. 4/9, och 2 ex. 5/9 varav en stationär från gårdagen.

Medelhavstrut: I adult 1/9 och en årsunge 24/9.

Kaspisk trut: Totalt 6 noterade: 9/4, 2 ex. 29/7, 2 ex. 7/8, och 3/9.

Tretåig mås: Totalt 10 ungfåglar under hösten: 17/9 (3), 28/9, 6/10, 23/10 (3), 28/10 och 6/11.

Forsärla: Noterad 3/4 och 29/9.

 

 

 

Staffan Rodebrand,

Öland

 

sr-oland.se